Logo

ul. Ratuszowa 11 lok. 129, 03-450 Warszawa
tel.: 508 608 409

 
Logo

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.


Swoją pracę adwokacką łączę z pasją naukową, którą realizuję m.in: jako nauczyciel akademicki. Praktyczne doświadczenie zawodowe połączone z teorią i dobrą znajomością fachowej literatury oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego pozwala mi na szeroki ogląd każdej sprawy i znajdowanie rozwiązań optymalnych dla moich Klientów.

Ofertę swoich usług kieruję zarówno do klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Zawód zaufania publicznego

Zawód lub grupa zawodów, dla którego(ej) w drodze ustawy utworzono samorządy zawodowe, o których, jako posiadających właśnie taką, a nie inną nazwę, stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód zaufania publicznego można także tą samą drogą zlikwidować.

Do zawodów zaufania publicznego zalicza się profesje polegające na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Roboczo przyjmuje się, że zawody te są bliskie, choć nie tożsame, z wolnymi zawodami. Nie wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów zrzeszeni są w samorządach zawodowych, a więc nie są oni przedstawicielami zawodu zaufania publicznego. Istnieją również zawody niebędące zawodami zaufania publicznego, a które są zorganizowane w korporacje.

Nieodpłatna pomoc prawna

W Polsce od 1 stycznia 2016 w związku z wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w ramach powiatowych punktów bezpłatnego poradnictwa prawnego prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostanie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego,

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

  • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • osoba, która:
  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.