Wykroczenia

Poradnik - wykroczenia

1. Warunkowe zawieszenie kary wykonania aresztu
2. Wykroczenie chuliganskie
3. Zakaz prowadzenia pojazdów
4. Zastępcza kara aresztu
5. Przedawnienie karalności i wykonania kary
6. Zatarcie ukarania
7. Warunki odpowiedzialności za wykroczenie
8. Zmiana przepisów a odpowiedzialność za wykroczenie
9. Doręczenie wyroku z uzasadnieniem
10. Doręczenia pism procesowych
11. Oskarżyciel posiłkowy
12. Obowiązki świadka
13. Obrona obligatoryjna.html
14. Prawo do obrony obwinionego
15. Prawo do odmowy zeznań świadka
16. Przywrócenie utraconego terminu
17. Terminy w postępowaniu wykroczeniowym
18. Uprawnienia pokrzywdzonego
19. Jak ustanowić obrońcę z urzędu?
20. Kradzież i przywłaszczenie cudzej rzeczy
21. Postępowanie nakazowe
22. Zaskarżenie wyroku sądu pierwszej instancji
23. Środki oddzialywania wychowawczego
24. Prowadzenie pojadzu pod wpływem alkoholu
25. Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu wykroczeniowym
26. Na czym polega sprostowanie protokołu rozprawy
27. Protokół jako czynność urzędowa
28. Wpływ śmierci uczestników procesu na jego przebieg
29. Jaka jest kara za paserstwo?
30. Co grozi za brak zwrotu znalezionej rzeczy?
31. Jakie sankcje grożą za szalbierstwo?
32. Co grozi za zabór rzeczy z ogrodu?
33. Co grozi za kradzież lub przywłaszczenie rzeczy?
34. Co grozi za kradzież lub wyrąb drewna z lasu?
35. Jaka sankcja grozi za uszkodzenie cudzej rzecz?
36. Co grozi za samowolne używanie cudzej rzecz?
37. Co grozi za niszczenie rzeczy o wartości niemajatkowej?
38. Jakie są konsekwencje przywłaszczenia stanowiska lub tytułu?
39. Co grozi za uszkodzenie wału przeciwpowodziowego?
40. Wniosek o ukaranie za wykroczenie
41. Na czym polega skazanie bez rozprawy?
42. Kiedy sąd może uchylić pytanie strony?
43. Kiedy sprawca nie jest odpowiedzialny za swój czyn?
44. Różnica między przerwą a odroczeniem rozprawy
45. Kiedy można uchylić mandat karny?
46. Odpowiedzialność za wywołanie pożaru
47. Niezabezpieczenie niebezpiecznego miejsca