Sprawy karne

Poradnik - sprawy karne

1. Zasada swobodnej oceny dowodów
2. Czym jest wniosek o tzw. “działanie z urzędu”
3. Komu przysługuje obrońca z urzędu
4. Doręczanie pism procesowych
5. Eksperyment procesowy
6. Procedura powołania biegłego
7. Jak napisać wniosek dowodowy?
8. Ułatwienia dowodowe w procesie karnym
9. Przesłanki uzupełnienia opinii biegłego
10. Znaczenie zasady in dubio pro reo
11. Znaczenie dowodowe wyjaśnień oskarżonego
12. Znaczenie dowodu z opinii biegłego
13. Znacznie prywatnej opinii w procesie karnym
14. Jak długo trwa postępowanie przygotowawcze
15. Kto ma dostęp do akt w postępowaniu przygotowawczym
16. Końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego
17. Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze
18. Jaki jest termin do wniesienia aktu oskarżenia
19. Formalne wymogi aktu oskarżenia
20. Znaczenie aktu oskarżenia
22. Kiedy oskarżony otrzyma wyrok z uzasadnieniem
23. Jak ustanowić obrońcę w sprawie?
24. Kiedy należy mi się obrońca z urzędu?
25. Jakie są wznowienia postępowania karnego?
26. Wznowienie postępowania karnego – ogólna charakterystyka
27. Kto rozpoznaje sprawę o wznowienie postępowania karnego
28. Rodzaje wyroków
29. Kiedy można wnieść kasację?
30. Procedura wniesienia kasacji
31. Czym jest tzw. kasacja nadzwyczajna?
32. Kiedy nie możemy wnieść kasacji?
33. Kiedy sąd wydaje wyrok na posiedzeniu?
34. Komu przysługuje obrońca z urzędu?
35. Jakie są kary za nawoływanie i pochwalanie przestępstw?
36. Czym są czynności sprawdzające?
37. Kiedy popełnienie nowego przestępstwa powoduje “odwieszenie” kary?
38. Jak skonstruowane jest pisemne uzasadnienie wyroku?
39. Czy konieczna jest obecność stron na ogłoszeniu wyroku?
40. Jak wygląda procedura ogłoszenia wyroku?
41. Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
42. Jak przebiega narada sędziowska i głosowanie nad wyrokiem?
43. Jakie są skutki zatarcia skazania?
44. Ustne uzasadnienie wyroku
45. Wniosek o ściganie przestępstwa
46. Kiedy jest możliwe wznowienie przewodu sądowego?
47. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu przez sąd
48. Podstawy oddalenia wniosku dowodowego
49. Przebieg przesłuchania świadka
50. Znaczenie zasady in dubio pro reo
51. Czym są znamiona czynu zabronionego?
52. Nowa formuła obowiązku naprawienia szkody
53. Nowe warunku udzielania przedterminowego zwolnienia skazanemu
54. Kiedy sąd przyjmuje przyrzecznie od świadka?
55. Czy konieczna jest obecność stron na ogłoszeniu wyroku
56. Przyrzeczenie prawdomówności świadka a jego odpowiedzialność karna
57. Jakie są skutki zatarcia skazania?
58. Ustne uzasadnienie wyroku
59. Wniosek o ściganie przestępstwa
60. Kiedy jest możliwe wznowienie przewodu sądowego?
61. Kiedy może mieć miejsce zeznanie świadka pod nieobecność oskarżonego?
62. Kara za fałszowanie dokumentów
63. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu przez sąd
64. Zaostrzenie sankcji karnych za publicznie pochwalanie i nawoływanie do określonych zbrodni
65. Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pochwalanie przestępstw o charakterze dyskryminacyjnym
66. Warunkowe zawieszenie wykonanani kary łącznej
67. Zatarcie skazania w prawie karnym
68. Jaka jest kara za znęcanie się?
69. Przestępstwo uprowadzenia oraz nielegalnego zatrzymania małoletniego oraz osoby nieporadnej
70. Przestępstwo rozpijania małoletniego
71. Przestępstwo porzucenia małoletniego lub osoby nieporadnej
72. Przestęstwo nielegalnego organizowania adopcji
73. Niealimentacja w prawie karnym
74. Karalność przestępstwa bigamii
75. Karalność przestępstwa pochwalania oraz propagowania pedofilii
76. Karalność przestępstwa aborcji
77. Karalność eutanazji dokonanej na życzenie chorego
78. Przyczynienie się do samobójstwa
79. Fałszywe mity o doręczeniach pism
80. Czy podejrzany może zmieć swoje wyjaśnienia
81. Czy świadek może stać się podejrzanym w sprawie
83. Wstępna kontrola aktu oskarżenia
84. Następcza merytoryczna kontrola aktu oskarżenia
85. Czym jest umorzenie rejestrowe
86. Kontrola formalna aktu oskarżenia
87. Czas trwania postępowania przygotowawczego
88. Istotne decyzje śledczych w dochodzeniu nie wymagające uzasadnienia
89. Różnice formalne między dochodzeniem a śledztwem
90. Różnice między dochodzeniem a śledztwem
91. Skutki nieodebrania wyroku pierwszej instancji
92. W jakich sprawach prowadzi się dochodzenie?
93. W jakich sprawach prowadzi się śledztwo?
94. Związanie sądu treścią aktu oskarżenia
95. Instytucja zwrotu sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia
96. Kto prowadzi dochodzenie?
97. Brak faktycznych podstaw oskarżenia
98. Merytoryczna kontrola aktu oskarżenia
99. Fałszywe zeznania świadka
100. Konfrontacja w procesie karnym
101. Kontakt oskarżonego z obrońcą
102. Cele postępowania przygotowawczego
103. Odebranie od świadka przyrzecznia
104. Obecność świadka na rozprawie karnej
105. Oględziny i otwarcie zwłok w procesie karnym
106. Skazanie bez rozprawy
107. Zeznania świadka w sądzie pod nieobecność oskarżonego
108. Jak skonstruować pozew cywilny w procesie karnym?
109. Procedura wyłączenia sędziego
110. Skutki procesowe odbioru pism
111. Na czym polega tzw. doręczenie do akt?
112. Zmiana właściwości sądu z uwagi na ekonomikę procesową